Get Adobe Flash player
Home คณะกรรมการนักเรียน

                                

1. นายบุญรอด             สิงห์คำ              ชั้นม.5/2    ประธานนักเรียน

2. นางสาวจีรวรรณ       มาบัณฑิต          ชั้นม.5/2     รองประธานนักเรียน

3. นางสาวเกศรินทร์     แป้มใหญ่          ชั้นม.5/2     ประชาสัมพันธ์

4. นางสาวยุวดี             กิจเจริญ           ชั้นม.4/2      ประชาสัมพันธ์

5.นางสาวกัญญาณัฐ    นาตรีชน           ชั้นม.5/2       เหรัญญิก

6.นายสิทธิโชค           สีหานาม           ชั้นม.5/2       กรรมการ

7. นางสาวชรินรัตน์     คงสามหมอ       ชั้นม.5/2      กรรมการ

8.นางสาวสาธิตา         มาเป้า               ชั้นม.3/1       กรรมการ

9.นายวิวัฒน์               ดาวศรี              ชั้นม.5/3      กรรมการ

1 0. นายสิทธิชัย        นครบุรี              ชั้นม.5/3       กรรมการ

11. นายวสันต์           โพธิสิทธิ           ชั้น ม.5/3     กรรมการ