ผู้บริหาร

รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย
 

Social Media

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์

1454413

ระบบบันทึกการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

 แบบบันทึกการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

โ ร ง เ รี ย น ส มุ ท ร ส า ค ร วุ ฒิ ชั ย

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

แบบรายงานการติดตามการเรียนออนไลน์ ของครูที่ปรึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


19 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ชม 5844 ครั้ง

Engine by shopup.com