ผู้บริหาร

Social Media

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์

2114180

ระบบบันทึกการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

 แบบบันทึกการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

โ ร ง เ รี ย น ส มุ ท ร ส า ค ร วุ ฒิ ชั ย

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(แนะแนว)
 รายวิชาคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยี

 

 

 

 

 

 

 


13 กรกฎาคม 2564

ผู้ชม 16653 ครั้ง

Engine by shopup.com