ผู้บริหาร

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย

Social Media

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์

1237576

ประกาศรับสมัคร

โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย สพม.เขต 10 รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.- บาท 

ประกาศโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย
เรื่องการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตําแหน่งครูผู้สอน  โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.  ชื่อตําแหน่ง  กลุ่มงาน  และรายละเอียดการจ้างงาน
    1.1   ชื่อตําแหน่งตําแหน่งครูผู้สอน
    1.2  กลุ่มงานบริหารวิชาการ
    1.3 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
          - ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน  โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือหลายอย่าง  ดังนี้
          (1)  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
          (2) ปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  โดยการจัดอบรมสั่งสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
          (3) ปฏิบัติงานจัดระบบและกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน
          (4) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
          (5) ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกัน  พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
          (6)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

   1.4  อัตราว่าง จํานวน 3 อัตรา
      1.4.1 ปริญญาตรี  สาขา  วิชาเอกสังคม
      1.4.2 ปริญญาตรี  สาขา  วิชาคอมพิวเตอร์
      1.4.3 ปริญญาตรี  สาขา  วิชาภาษาไทย

1.5 ค่าตอบแทน เดือนละ 15,000 บาท

2.  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
    - ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ.  หรือ ก.ค.เดิม  รับรองเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งข้าราชการครู  สาขาวิชาเอกสังคม สาขาวิชาเอกภาษาไทย และสาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์

    - มีใบประกอบวิชาชีพครู ที่ยังไม่หมดอายุ

3.  การรับสมัคร
    - ผู้ประสงค์จะสมัคร  ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร  1  ชั้น  1  โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย  สมุทรสาคร  ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ในวันเวลาราชการ

 

02 ตุลาคม 2563

ผู้ชม 589 ครั้ง

Engine by shopup.com